Polityka RODO

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dalej – RODO.
Komornik Sądowy w oparciu o art. 164a ust. 1 pkt 2 ustawy o komornikach sądowych informuję, że:

Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Kamil Gołębiowski, Kancelaria komornicza nr XIII w Szczecinie. W sprawie swoich danych osobowych można się kontaktować się z administratorem (komornikiem) – dane w zakładce kontakt. 

W sprawie swoich danych osobowych można się kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych – Roman Kwieciński, przesyłając e-mail na adres iod.szczecin.022@komornik.pl

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania zadań ustawowych w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, zabezpieczającym oraz w związku z wykonywaniem innych ustawowych obowiązków w sprawach prowadzonych w Kancelarii. Podstawą prawną wskazanych wyżej działań jest w szczególności ustawa o komornikach sądowych, oraz kodeks postępowania cywilnego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa – okres przechowywania akt egzekucyjnych i urządzeń ewidencyjnych komornika.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Komornik poucza o następujących prawach związanych z przetwarzaniem danych: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne. prawo do żądania usunięcia danych osobowych w określonych przypadkach: utrata ich celu, niezgodnym z prawem ich przetwarzaniu, wynikające z przepisów prawa.

Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z zadań ustawowych.

Komornik informuje, iż dane nie są przetwarzane na podstawie zgody, wobec czego nie przysługuje prawo do jej cofnięcia i skutki z tym związane.

W przypadku uznania, że komornik sądowy przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, istnieje możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Wynika to ze wskazanych powyżej podstaw prawnych oraz jest niezbędne do realizacji ustawowych zadań Komornika Sądowego. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób, których dane dotyczą żadnych skutków prawnych w postaci automatycznego zawarcia umowy, obciążenia prawami bądź obowiązkami lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację osoby, której dane dotyczą. Profilowanie danych osobowych przez Kancelarię może polegać na przetwarzaniu danych osobowych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji niezbędnych do zapełnienia sprawności prowadzonych postępowań i wypełnianiu nałożonych obciążeń ustawowych.